سرفصل های قسمت سوم آموزش:

خروجی / نوشتن

عدد و محاسبات ریاضی

متن یا عدد،مسئله این است!

متغییر

رشته یا عدد؟

چگونه یک مسئله برنامه نویسی حل کنیم؟